Váš košík je prázdný
 • HOME NÁBYTEK - vše pro Váš domov.
 • Doprava po celé ČR ZDARMA!

Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení


1.  Tyto obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu www.home-nabytek.cz platí pro nákup v internetovém obchodě Home-nábytek, který provozuje Vladimír Špirhanzl, Lázeňská 333, 507 81 Lázně Bělohrad, IČ: 60924403, DIČ CZ6502282017, tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je prodávající a na straně druhé je kupující.

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je:
 • fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
Podnikatelem je:
 • osoba zapsaná v obchodním rejstříku
 • osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění
 • osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů
 • osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsaná do evidence podle zvláštního předpisu

2.  Kupující učiněním objednávky akceptuje tyto obchodní podmínky, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není mezi nimi dohodnuto výslovně něco jiného.

3.  Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

4.  Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992Sb., o ochraně spotřebitele.

5.  Je-li smluvní stranou podnikatel řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami ObčZ (přičemž podle § 2158 odst. 1 ObčZ platí, že se ustanovení § 2158 až § 2174 ObčZ nepoužijí).

6.  Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejich obsah je mu znám a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy.

 

Objednávka zboží

1. Předmět koupě – předmětem koupě na základě kupní smlouvy je zboží uvedené v závazném potvrzení objednávky ze strany prodávajícího, kterým se uzavírá kupní smlouva (dále též jen „zboží“). Předmětem smlouvy ani součástí kupní ceny není montáž zboží ani výnos zboží do patra. Informace o zboží dostupné na www.home-nabytek.cz jsou uváděny podle aktuálně dostupných údajů a informací. Rozhodující jsou údaje o zboží včetně kupní ceny v okamžiku, kdy kupující učiní objednávku.

2.  Prodávající upozorňuje, že fotografie zboží na stránkách www.home-nabytek.cz mohou být ilustrační a dodané zboží se může od fotografie mírně lišit.

3.  Kupující může objednávat zboží ze sortimentu prodávajícího osobně, telefonicky, emailem, nebo prostřednictvím internetového obchodu. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí a její odeslání. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena elektronickým nebo telefonickým potvrzením objednávky prodávajícím. K tomuto potvrzení použije prodávající kontaktní údaje zadané kupujícím při objednání zboží.

4.  Ceny jsou uváděny včetně DPH.

5.  Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny apod.) oprávněn požádat kupujícího o autorizaci objednávky elektronicky nebo písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

6.  Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě chyby při typování ceny, nebo při nedodání zboží od výrobce.

7.  Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit cenu.

Zrušení objednávky

1.  Kupující i prodávající mohou bez udání důvodu zrušit objednávku pouze do potvrzení objednávky prodávajícím. Pokud zruší objednávku prodávající, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.

2.  V případě pozdního stornování, kdy zásilka je již vyexpedována, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím náhradu škody za účelně vynaložené náklady s realizací objednávky, zejména náklady spojené s odesláním objednávky (poštovné, dopravné, balné, apod.). Toto je kupující povinen uhradit nejpozději do 5 pracovních dnů od stornování již vyexpedovaného zboží, nebo od nepřevzetí zboží od přepravce. Pokud tak kupující neučiní, za každý den po lhůtě mu naskakují úroky z prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené částky.

Odstoupení od smlouvy  

1.  V souladu s § 1829 odst.1 ObčZ. má kupující - spotřebitel právo bez udání důvodů odstoupit od kupní smlouvy ve lhůte čtrnácti dnů.

2.  Lhůta podle předchozí věty běží, jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží, smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

3.  Výše uvedená lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy se považuje za zachovanou, pokud kupující – spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje. V takovém případě spotřebitel ponese přímé náklady spojené s navrácením zboží a přímé náklady za vrácené zboží. Náklady spojené s navrácením zboží zahrnují také náklady na vrácení zboží do původního stavu v případě, že zboží bylo poškozeno nebo jeví známky opotřebení, a to tehdy pokud ke snížení hodnoty zboží došlo v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. V případě, že je vrácené zboží poškozené, nefunkční, nekompletní nebo má známky opotřebení a/nebo používání podle předchozí věty, budou kupujícímu-spotřebiteli vráceny všechny peněžní prostředky, které od něj prodávající obdržel, snížené o náklady vynaložené prodávajícím na uvedení zboží do původního stavu. Tím není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé prodávajícímu.


Kupující nemůže odstoupit od smlouvy:
 
 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího
 • na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu - výběr konkrétní látky, odstín dřeva a zvolený roh sedací soupravy

4.  Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího.

5.  V případě, že kupující je podnikatel, uplatní se ustanovení § 436 a násl. obchodního zákoníku – zákonné důvody odstoupení od smlouvy. Kupujícímu může být nabídnuta dohoda o ukončení kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží a aktuální ceně   vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím.

Cena a způsob dopravy  

 1.  Zboží bude kupujícímu předáno až po úplném zaplacení kupní ceny, ceny zboží jsou uvedeny s DPH.

 
 2.  Kupní cenu lze uhradit takto:

 • V případě osobního odběru zboží v hotovosti
 • Platba v hotovosti při dodání zboží - nejpoužívanejší způsob platby. Peníze za zboží platíte v hotovosti až při převzetí zboží našemu panu řidiči.
 • Bankovním převodem - obdržíte zálohovu fakturu. Zboží zaplatíte předem na bankovní účet vedený u Komerční banky 392650247 / 0100. Je důležité uvést správný variabilní symbol, abychom platbu přiřadili k Vaší objednávce.
 • Platba na splátky -  splátkový prodej zajišťujeme pro zákazníky formou spotřebitelského úvěru společnosti Essox s.r.o. Celý proces vyřízení žádosti o úvěr je přitom velmi rychlý a nekomplikovaný.

  3.  Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v  hotovosti u  prodávajícího. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení  z částky po  splatnosti v zákonné výši.

  4.  Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Při platbě bezhotovostním převodem bude jako variabilní symbol uvedeno číslo objednávky, nebo faktury – daňového dokladu, je-li kupujícímu zaslán.

  5.  V případě stornování objednávky nebo její části ze strany prodávajícího (zboží je doprodáno) je uhrazená kupní cena (případně její část) odeslána zpět na číslo účtu, z něhož byla poukázána, nejpozději do 30ti dnů, nedohodnou-li se strany jinak.

Dodací lhůta

1.  Dodací lhůta začíná běžet ode dne potvrzení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení objednávky. 

2.  Prodávající si vyhrazuje dodací lhůtu 2-10 týdnů z důvodu široké nabídky výrobků. Nedodá-li prodávající zboží ve stanovené lhůtě, oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání jiném nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním. V tomto případě si však musí prodávající vyžádat odsouhlasení.

3.  Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže je zpoždění způsobeno vyšší mocí, nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím, např. v období vánočních svátků.

4. Externí sklad - zboží označeno dobou dodání "externí sklad" je uskladněno u dodavatele, zpravidla je dodací lhůta zboží 2-8 týdnů. V případě vyprodání zboží u dodavatele bude zákazník informovám, kdy bude objednané zboží opět naskladněno a dodáno.

Dodání zboží 

1.  Dopravu na určenou adresu zajišťuje prodávající, a to na území celé České republiky.

2.  Náklady na dopravu zboží na celém území České republiky nese prodávající.

3.  V případě platby bankovním převodem je zboží doručeno až po připsání částky na účet prodávajícího a to co nejdříve, pokud je zboží již naskladněno.

4.  Prodávající bude informovat kupujícího o dodávce zboží telefonicky, emailem před dodáním zboží.

5.  Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad a návod k použití zboží. Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy. 

6.  Kupující je povinen zajistit si dostatečný počet osob na složení objednaného zboží, zboží řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit odpovědné osobě (řidič). Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Faktura slouží zároveň i jako daňový doklad.

7.  Kupující je povinen dodané zboží bezodkladu prohlédnout a v případě nekompletnosti zboží nahlásit řidiči.

8.  Nebude-li kupující schopen dané zboží převzít ve stanoveném termínu, musí neprodleně informovat prodávajícího, nejpozději však do 24 h po sdělení termínu dodávky (z důvodu plánování tras, vytíženosti aut apod). Odmítne-li kupující převzít zboží při dodávce, nebude-li k zastižení na kontaktní adrese bude prodávající požadovat náklady spojené s dodáním zboží.

Záruční podmínky a reklamace 

1.  V případě, že kupující objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží. Kupující je povinen podat prodávajícímu zprávu o zjištěných vadách zboží (tj. zboží reklamovat) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí závadu. Pokud není reklamace uplatněna neprodleně a následným užíváním vadného výrobku se stane tento neopravitelný, neodpovídá za vzniklou škodu prodávající. Čekání s uplatněním reklamace před konec záruční doby se tedy nemusí vyplatit.

2. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.

3. Prodejce vyřídí reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění, pokud se nedohodne se spotřebitelem na lhůtě delší. U vyřizování reklamací na nábytek je dohoda o prodloužení lhůty k vyřízení reklamce často používána. Prodejci oplátkou za souhlas s takovýmto prodloužením nabízejí zákazníkům převzetí některých jejich povinností. Například zajištění dopravy zboží k reklamaci. Není povinností prodejce řešit reklamaci v bytě zákazníka.

4.  Kupujícím – spotřebitelům je poskytována zákonná záruční doba 24 měsíců, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší. Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní, s drobnou vadou apod. – taková charakteristika je vždy uvedena u zboží). U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

5.  Kupující – podnikatel uplatňuje nároky z vad dle obchodního zákoníku, nevztahuje se na něj záruka podle občanského zákoníku. 

6.  V případě reklamace zboží je kupující povinen vyplnit reklamační protokol, přesně popsat vady zboží a zaslat toto vymezení vad prodávajícímu písemně na adresu Home-nábytek, Lázeňská 333, 507 81 Lázně Bělohrad, nebo zaslat reklamační protokol na: info@home-nábytek.cz.

7.  Prodávající doporučuje zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, jelikož prodávající neručí za případné mechanické poškození před přijetím reklamovaného zboží.

8.  Prodávající posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí kupujícího elektronicky nebo telefonicky o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude kupující vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.

Záruka se nevztahuje 

1.  Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

2.  Záruka se nevztahuje na vady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením, použitím zboží v rozporu s jeho účelem nebo návodem k použití.


3.  Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá:

 • mechanickým poškozením zboží
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí a mechanickými vlivy prostředí, které je prodávajícím pro užití zboží určeno
 • neodbornou montáží, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží
 • nadměrným zatěžováním
 • na vady vzniklé z užívání působením přírodních živlů nebo vyšší moci
Způsob vyřízení reklamace

1.  Je-li kupujícím spotřebitel a v případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to:

 • aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci nebo její opravou není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.
 • To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo se neprokáže opak.

2.  Je-li kupujícím spotřebitel, má v závislosti na povaze vady při uplatnění zákonné záruky v rozmezí mezi 7 – 24 měsícem záruční doby      tato práva:

 • jde-li o vadu odstranitelnou, má kupující právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady (prodávající však může rozhodnout, že místo opravy zboží vymění zboží za zboží bezvadné), není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné má kupující právo požadovat výměnu vadného zboží nebo vadné součásti. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy
 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, má kupující právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva náleží spotřebiteli, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje zejména, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy. Volbu způsobu vyřízení reklamace provádí kupující. Prodávající na nevhodnost volby kupujícího upozorní a navrhne vhodný způsob (zejména v případě, kdy kupující vyžaduje způsob týkající se odstranitelné vady, ale prodávající zjistí, že se jedná o vadu neodstranitelnou). Pokud spotřebitel nezvolí způsob vyřízení reklamace v prodávajícím poskytnuté přiměřené lhůtě, zvolí jej prodávající.

3.  V případě slevy nelze později reklamovat zboží pro vadu, za niž byla sleva poskytnuta.
 
4.  Je-li kupujícím spotřebitel, o reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem, zejména jedná-li se o reklamaci do zahraničí, vyhrazuje si prodávající právo na 3 měsíční lhůtu.

5.  Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy do doby, kdy byl kupující povinen věc převzít.

Ochrana osobních údajů

1.  Prodávající shromažďuje se souhlasem kupujícího jeho osobní údaje, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou nijak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

2.  Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může kupující kdykoliv odvolat elektronicky nebo telefonicky.

3.  Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

4.  Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka vymazat z naší databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli eshopu.

Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce www.home-nabytek.cz v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky dohodnuto něco jiného. Obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím.

2. Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.home-nabytek.cz nejméně 14 dní před účinností nových obchodních podmínek.