Infolinka:

(+420) 734 235 273

 

 

Doprava po celé ČR zdarma nad 5000 Kč!
Facebook Instagram

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky


1.1.     Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují práva a povinosti mezi:

Fyzickou osobou Vladimír Špirhanzl
IČO: 60924403
DIČ: CZ6502282017
email: info@home-nabytek.cz
tel: +420603417597

číslo bankovního účtu pro platby v českých korunách: 2301478728/2010
IBAN: CZ4920100000002301478728
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

číslo bankovního účtu pro platby v eurech: 2401478733/2010
IBAN: CZ5520100000002401478733
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

(dále jen "prodávající") na straně jedné a kupujícími na straně druhé, pro prodej zboží prostřednictvím on–line obchodu umístěného na internetové adrese.

Sídlo firmy: Lázeňská 333, Lázně Bělohrad, 507 81

Provozovna firmy: Horní Nová Ves 236, Lázně Bělohrad, 507 81

Úvodní ustanovení


1.1.     Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.home-nabytek.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).Tyto obchodní podmínky (dále jen OP) upravují práva a povinnosti mezi: 

1.2.     Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.     Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.     Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.     Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

(dále jen "prodávající") na straně jedné a kupujícími na straně druhé, pro prodej zboží prostřednictvím on–line obchodu umístěného na internetové adrese.

Všeobecná ustanovení

Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ní jinak jedná.
 
Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v těchto obchodních podmínkách pro podnikatele.

Uživatelský účet

2.1.     Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.     Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.     Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.     Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.     Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Uzavření kupní smlouvy

3.1.     Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.     Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků vyjma nákladů spojených s dodáním zboží. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.     Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4.     Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu)
 •  způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží
 •  informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“)

3.5.     Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrzuji objednávku zavazující k platbě“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6.     Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7.     Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8.     Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Objednávka zboží - Předmět koupě

4.1.     Předmětem koupě na základě kupní smlouvy je zboží uvedené v závazném potvrzení objednávky ze strany prodávajícího, kterým se uzavírá kupní smlouva (dále též jen „zboží“). Předmětem smlouvy ani součástí kupní ceny není montáž zboží ani výnos zboží do patra. Informace o zboží dostupné na www.home-nabytek.cz jsou uváděny podle aktuálně dostupných údajů a informací. Rozhodující jsou údaje o zboží včetně kupní ceny v okamžiku, kdy kupující učiní objednávku.

4.2.     Prodávající upozorňuje, že fotografie zboží na stránkách www.home-nabytek.cz mohou být ilustrační a dodané zboží se může od fotografie mírně lišit.

4.3.     Kupující může objednávat zboží ze sortimentu prodávajícího osobně, telefonicky, emailem, nebo prostřednictvím internetového obchodu. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí a její odeslání. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena elektronickým nebo telefonickým potvrzením objednávky prodávajícím. K tomuto potvrzení použije prodávající kontaktní údaje zadané kupujícím při objednání zboží.

4.4.     Ceny jsou uváděny včetně DPH.

4.5.     Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny apod.) oprávněn požádat kupujícího o autorizaci objednávky elektronicky nebo písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

4.6.     Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě chyby při typování ceny, nebo při nedodání zboží od výrobce.

4.7.     Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit cenu.

4.8.     Prodávající může po kupujícím požadovat úhradu zálohy na kupní cenu ve výši 50 % z výše kupní ceny. Splatnost zálohy je stanovena v Kupní smlouvě - zálohová faktura. Zálohu může kupující uhradit bankovním převodem na účet uvedený v Kupní smlouvě - zálohové faktuře.

Platba zboží

5.1.     Zboží bude kupujícímu předáno až po úplném zaplacení kupní ceny, ceny zboží jsou uvedeny s DPH.

5.2.     Kupní cenu lze uhradit takto:

 • Osobní odběr zboží na prodejně - v hotovosti.
 • Platba v hotovosti při dodání zboží, peníze za zboží platíte v hotovosti až při převzetí zboží našemu panu řidiči.
 • Bankovním převodem - obdržíte zálohovu fakturu, zboží zaplatíte předem na bankovní účet vedený u Fio banky 2301478728/2010. Jako variabilní symbol uveďte číslo Vaší objednávky. Je důležité uvést správný variabilní symbol, abychom platbu přiřadili k Vaší objednávce.
 • Platba na splátky -  splátkový prodej zajišťujeme pro zákazníky formou spotřebitelského úvěru společnosti  Essox s.r.o. Celý proces vyřízení žádosti o úvěr je přitom velmi rychlý a nekomplikovaný.

Postup při nákupu na splátky

 1. Vybrané zboží vložte do košíku. Můžete najednou nakoupit i více výrobků - nezapomeňte na potřebné příslušenství k nakupovanému zboží atd.
 2. V košíku zkontrolujte objednávku, zvolte formu dopravy, způsob platby zvolte na splátky ESSOX, pokračujte zadáním dalších potřebných údajů. Odešlete objednávku.
 3. V dalším kroku budete přesměrováni na webovou aplikaci společnosti ESSOX s.r.o.
 4. Vyplníte on-line žádost o úvěr. Při vyplňování si zvolíte způsob podpisu smlouvy (online SMS nebo vlastnoruční podpis papírové smlouvy - „podpis kurýrem“).
  1. Pro správné podepsání smlouvy pomocí SMS kódů je nutnébýt majitelem/kou účtu uvedeného v žádosti o úvěr. Při vyplňování budete vyzváni k doložení vlastnictví uvedeného bankovního účtu.
  2. Při volbě SMS podpisuje potřeba mít k dispozici jeden z těchto druhých osobních dokladů (řidičský průkaz, cestovní pas nebo zbrojní průkaz).
  3. Pokud nemáte některý z těchto osobních dokladů nebo nejste majitelem/kou bankovního účtu vedeného na Vaše jméno, pak zvolte podpis papírové smlouvy - „podpis kurýrem“.
  4. Následně žádost odešlete ke zpracování.
 5. Po odeslání žádosti se Vám zobrazí výsledek žádosti. Stejnou informaci obdržíte i e-mailem.
 6. V případě kladnéhoposouzení žádosti dokončíte procesdle instrukcí na obrazovce nebo v emailu.
  1. V případě SMS podpisu Vám zašleme 2 SMS kódy. Prvním potvrdíte, že budete smlouvu podepisovat pomocí SMS kódu. Následně si zobrazíte a potvrdíte všechny dokumenty, které jsou označeny „Zobrazit a potvrdit“. Smlouvu o úvěru podepíšete po potvrzení správnosti údajů ve smlouvě pomocí SMS kódu, který si necháte zaslat. Pro úspěšné podepsání smlouvy je třeba zadat celkem dva SMS kódy.
  2. Při volbě Papírové smlouvy s podpisem přes kurýra si stáhněte smluvní dokumentaci, kterou si pročtěte. Kurýrní společnost Vás bude kontaktovat a domluví si s Vámi termín, kdy za Vámi přijede se smluvní dokumentací. Provede identifikaci, Vy smlouvu podepíšete. Jedno vyhotovení smlouvy Vám ponechá a jedno vyhotovení společně s identifikačním formulářem předá do ESSOXu.
 7. Po dokončení podpisu smlouvy a doručení poskytovateli úvěru ESSOX s.r.o. dochází k její kontrole. ESSOX ihned informuje prodejce, aby Vám expedoval zboží.
 8. Prodejce Vám zasílá zboží a inkasuje od Vás případnou přímou platbu (pokud jste ji zvolili) nejčastěji dobírkou.
 9. Výhody SMS podpisu
 • Vše si vyřídíte z pohodlí domova (nemusítečekat na kurýra se smlouvou)
 • Podpis smlouvy pomocí SMS je zcela ZDARMA
 • Úspora času, rychlost vyřízení Vaší objednávky a splátek v rámci hodin
 • Nemusíte si nic tisknout
 • Jednoduché vyřízení
 • Šetrnější k životnímu prostředí (žádné zbytečné papíry)

5.3.     Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v  hotovosti u  prodávajícího. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení  z částky po  splatnosti v zákonné výši.

5.4.     Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Při platbě bezhotovostním převodem bude jako variabilní symbol uvedeno číslo objednávky, nebo faktury – daňového dokladu, je-li kupujícímu zaslán.

5.5.     V případě stornování objednávky nebo její části ze strany prodávajícího (zboží je doprodáno) je uhrazená kupní cena (případně její část) odeslána zpět na číslo účtu, z něhož byla poukázána, nejpozději do 30ti dnů, nedohodnou-li se strany jinak.

Odstoupení kupujícího - spotřebitele od smlouvy 

6.1.     Ustanovení tohoto čl. 6.1 se užije pouze v případě kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku.

6.2.     Kupující – spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího - spotřebitele nebo pro jeho osobu (výběr konkrétní látky, odstín dřeva a zvolený roh sedací soupravy), na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění

6.3.     Nejedná–li se o případ uvedený v čl. 6.1. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující – spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. V případě, že si kupující – spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího emailem nebo sms a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení kupní ceny. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující – spotřebitel zaslat na provozovnu sídla prodávajícího (Home-nábytek, Horní Nová Ves 236, Lázně Bělohrad, 507 81) nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího: info@home-nabytek.cz. 

6.4.     V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, a to na adresu provozovny:

Home-nábytek, Horní Nová Ves 236, Lázně Bělohrad 507 81

Kontaktní osoba: Marie Špirhanzlová - 603 417 597

6.5.     Kupující – spotřebitel má právo na vrácení finančních prostředků na dopravné pouze v nejnižší nabízené výši. V případě, že kupující – spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy do 14 dnů, nese kupující – spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.6.     Kupující – spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, má prodávajícímu vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí kupující – spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Kupující – spotřebitel bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím – spotřebitelem bude poškozeno, opotřebováno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu – spotřebiteli nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího – spotřebitele na vrácení kupní ceny. Na kupní cenu, která má být kupujícímu – spotřebiteli vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

6.7.     V případě odstoupení od smlouvy dle čl.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího – spotřebitele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím – spotřebitelem. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím – spotřebitelem již při vrácení zboží kupujícím – spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu – spotřebiteli další náklady. Odstoupí–li kupující – spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu – spotřebiteli dříve, než mu kupující – spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

6.8.     Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího – spotřebitele na vrácení kupní ceny.

6.9.     Do doby převzetí zboží kupujícím – spotřebitelem je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu – spotřebiteli kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím – spotřebitelem.

6.10.     Je–li společně se zbožím poskytnut kupujícímu – spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde–li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím – spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující – spotřebitel je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Dodání zboží a způsob dopravy 

Dopravu na určenou adresu zajišťuje prodávající, a to na území celé České republiky.

7.1.     V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího (smluvené datum a čas dodání), nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7.2.     Je–li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

7.3.     V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.4.     Prodávající bude informovat kupujícího o dodávce zboží telefonicky nebo emailem a to minimálně den před dodáním zboží.

7.5.     Kupující je povinen zajistit si dostatečný počet osob na složení objednaného zboží, zboží řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit odpovědné osobě (řidiči). Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Faktura slouží zároveň i jako daňový doklad.

7.7.     Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy.

7.8.     Za doručení zboží kupujícímu lze považovat převzetí zboží kupujícím nebo jinou oprávněnou osobou zdržující se v době doručení na místě dodání (oprávněná osoba). U kupujícího podnikatele se za oprávněnou osobu považuje i osoba, která k tomu byla kupujícím podnikatelem zmocněna, když kupující podnikatel je dle § 430 NOZ z jejího jednání zavázán Nebude-li kupující schopen dané zboží převzít ve stanoveném termínu, musí neprodleně informovat prodávajícího, nejpozději však do 24 h po sdělení termínu dodávky (z důvodu plánování tras, vytíženosti aut apod). Odmítne-li kupující převzít zboží při dodávce, nebo nebude-li k zastižení na kontaktní adrese na domluveném termínu a čase, bude prodávající požadovat náklady spojené s dodáním zboží. 

Práva z vadného plnění

8.1.     Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

8.2.     Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho logistického centra:

Home-nábytek, Lázeňská 333, Lázně Bělohrad, 507 81
Kontakt.osoba: Marie Špirhanzlová, info@home-nabytek.cz, Tel.linka pro reklamace 603 417 597

Za okamžik uplatnění práv se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího vadné zboží. V případě uplatnění vad zákazník vždy nejdříve kontaktuje Home-nábytek na info@home-nabytek.cz nebo telefonicky! Zboží zasílá zpět do logistického centra pouze po domluvě a vždy pořizuje fotodokumentaci produktu. Pozor, při dopravě zásilky Českou poštou, si zákazník vyřizuje případnou reklamaci, míněno například poškozené zboží přepravou s ČP sám. Jsou to pravidla ČP a musí tak být učiněno nejpozději do 2 pracov.dní od doručení. Ostatně všechny reklamace se musejí s dopravci řešit nejpozději do 2 dnů od doručení. Jinak již nelze reklamaci podat a požadovat náhradu.

8.3.     Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8.4.     Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva kupujícího – spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a veškeré normy dle platných právních předpisů ČR.

Dodací lhůta

9.1.     Dodací lhůta začíná běžet ode dne potvrzení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení objednávky. 

9.2.     Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže je zpoždění způsobeno okolnostmi nezaviněnými prodávajícím, např. v období vánočních svátků, dovolené v letních měsících u výrobců.

9.3      Délka dodání je vždy uvedena u zboží, v případě uvedené délky dodání více než měsíc není doba dodání ohraničena z důvodu výroby zboží na zakázku. Nejčastěji je však tato doba dodání okolo 4-10 týdnů.

Záruční podmínky a reklamace 

Informujeme, že na veškeré výrobky, které prodáváme, se vztahuje dvouletá záruka 24 měsíců pro spotřebitele, 12 měsíců pro osoby s IČO při nákupu na firmu.

Tolerance rozměru dle výrobce je +/- 5 cm.

Drobná odlišnost v odstínu barvy, zejména způsobená kvalitou fotografie prezentované na internetové prezentaci, je přípustná. Některé fotografie látek ukazují strukturu textilů z větší blízkosti.

Velurové a plyšové potahy mohou vykazovat stínování, zejméne tmavší odstíny mohou stínovat. To znamená, že změna barevného odstínu látky je v závislosti na dopadajícím světle a úhlu, ze kterého se na látku díváme. Pohlazení látky proti toku vlasu může též vykazovat tyto odlišnosti. Jedná se o typickou vlastnost velurových a plyšových látek.

Vadou zboží není přirozené stárnutí a opotřebení zboží a mírný rozdíl odstínu látky vůči odstínu vzorkovnice. Upozorňujeme na možnost barevných odchylek jednotlivých šarží (může se lišit od vzorníků). Z důvodu techniky barvení není možné vždy převzít záruku za absolutní barevnou shodnost. Zejména při dodatečných doobjednávkách, bude pravděpodobně použit materiál z jiné šarže a je zde riziko barevného rozdílu.

U čalouněného nábytku se mohou jednotlivé prvky lišit v tvrdosti sedadel (je to cítit hlavně při sezení na sedacích spojích). S tím souvisí přirozené vlastnosti materiálů použitých na zhotovení konstrukce a výplně, tj.: hustota čalounické pěny, pružnost kovových pružin, čalounických pásů a použití funkčních mechanismů.

Kupující nemá právo uplatnit reklamaci na vady, na které byl prodávajícím v době uzavření smlouvy upozorněn (např. zlevněné zboží z výprodeje), a na které dostal patřičnou slevu.

10.1.     V případě, že kupující objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží. Kupující je povinen podat prodávajícímu zprávu o zjištěných vadách zboží (tj. zboží reklamovat) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí závadu. Pokud není reklamace uplatněna neprodleně a následným užíváním vadného výrobku se stane tento neopravitelný, neodpovídá za vzniklou škodu prodávající. Čekání s uplatněním reklamace před konec záruční doby se tedy nemusí vyplatit.

10.2.     Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.

10.3.     Prodejce vyřídí reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění, pokud se nedohodne se spotřebitelem na lhůtě delší. U vyřizování reklamací na nábytek je dohoda o prodloužení lhůty k vyřízení reklamce často používána. Prodejci oplátkou za souhlas s takovýmto prodloužením nabízejí zákazníkům převzetí některých jejich povinností. Například zajištění dopravy zboží k reklamaci. Není povinností prodejce řešit reklamaci v bytě zákazníka.

10.4.     Kupujícím – spotřebitelům je poskytována zákonná záruční doba 24 měsíců, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší. Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní, s drobnou vadou apod. – taková charakteristika je vždy uvedena u zboží). U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

10.5.     Kupující – podnikatel uplatňuje nároky z vad dle obchodního zákoníku, nevztahuje se na něj záruka podle občanského zákoníku. Zákonná odpovědnost za vady prodávaného zboží pro kupujícího, který je podnikatel je 12 měsíců. Záruční lhůta začíná běžet v momentě převzetí zboží kupujícím.

10.6.     V případě reklamace zboží je kupující povinen poslat reklamační protokol, přesně popsat vady zboží a zaslat toto vymezení vad prodávajícímu písemně na adresu Home-nábytek, Lázeňská 333, 507 81 Lázně Bělohrad, nebo zaslat reklamační protokol na: info@home-nábytek.cz.

10.7.     Prodávající doporučuje zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, jelikož prodávající neručí za případné mechanické poškození před přijetím reklamovaného zboží.

10.8.     Prodávající posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí kupujícího elektronicky nebo telefonicky o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude kupující vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.

10.9      Náklady na reklamaci: Pokud prodejce uzná reklamaci jako oprávněnou, může zákazník požadovat proplacení přepravních nákladů. Podle zákona se jedná pouze o úhradu nutných nákladů, tzn. že se jedná pouze o náklady, které zákazník musel vynaložit, aby mohl uplatnit svá práva z reklamace v minimálním rozsahu. Podle zákona se jedná o náklady na dopravu reklamovaného zboží, obvykle poštovné nebo přepravné. V případě, že je prodejna či opravna vzdálená, je účelnější využít poštovní přepravu, v našem případě přepraví společnost, nikoliv náklady na cestu autem.

10.10     Reklamované zboží je třeba dobře zabalit do náhradních obalů tak, aby nedošlo při přepravě k jejich poškození. Prosíme, informujte nás o způsobu a průběhu odeslání Vámi reklamovaného produktu (celý nebo jeho částí), abychom věděli, kdy můžeme očekávat zásilku.

Záruka se nevztahuje 

10.9.     Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

10.10.     Záruka se nevztahuje na vady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením, použitím zboží v rozporu s jeho účelem nebo návodem k použití.

10.11.     Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá:

 • mechanickým poškozením zboží
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí a mechanickými vlivy prostředí, které je prodávajícím pro užití zboží určeno
 • neodbornou montáží, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží
 • nadměrným zatěžováním
 • na vady vzniklé z užívání působením přírodních živlů nebo vyšší moci

10.12.     Záruka se nevztahuje na změny měkkosti/tvrdosti nebo průžnosti polštářů a sedacích částí, které jsou normálním důsledkem opotřebení čalouněného nábytku. Norma připouští při běžném užívání celkovou změnu měkkosti až 35%. Užíváním lze též dojít k mírné ztrátě výšky čalounění. V tomto ohledu je maximální dovolená změna výšky 13%.

10.13     Záruka se nevztahuje na zvlnění (zvrásnění) látek, což je s uplývajícím časem standardní efekt na větších čalouněných plochách nábytku.

10.14    Záruka se u provedení dýha a masivní dřevo nevztahuje na barevné změny vznikající v důsledku přirozeného stárnutí dřeva.

Způsob vyřízení reklamace

11.1     Vyřešení Vaši reklamace vyžaduje doručit reklamované zboží (nebo její část) k posouzení. Učiňte tak v co nejkratším termínu, nejpozději do 7 dnů od přijetí této informace, v opačném případě bude Vaše reklamace zamítnutá. V případě nevratného poškození (rozbité sklo, zlomená deska), takto poškozený díl nezasílejte a vyčkejte na kontakt z reklamačního oddělení. Po přijetí reklamovaného zboží Vás budeme informovat, zda reklamované zboží bude vyměněno, opraveno, vracená kupní cena nebo reklamace nebude uznaná jako oprávněna.

11.2.     Je-li kupujícím spotřebitel a v případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to:

 • aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci nebo její opravou není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit
 • to neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo se neprokáže opak.

11.3.     Je-li kupujícím spotřebitel, má v závislosti na povaze vady při uplatnění zákonné záruky v rozmezí mezi 7 – 24 měsícem záruční doby tato práva:

 • jde-li o vadu odstranitelnou, má kupující právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady (prodávající však může rozhodnout, že místo opravy zboží vymění zboží za zboží bezvadné), není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné má kupující právo požadovat výměnu vadného zboží nebo vadné součásti. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy
 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, má kupující právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva náleží spotřebiteli, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje zejména, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy. Volbu způsobu vyřízení reklamace provádí kupující. Prodávající na nevhodnost volby kupujícího upozorní a navrhne vhodný způsob (zejména v případě, kdy kupující vyžaduje způsob týkající se odstranitelné vady, ale prodávající zjistí, že se jedná o vadu neodstranitelnou). Pokud spotřebitel nezvolí způsob vyřízení reklamace v prodávajícím poskytnuté přiměřené lhůtě, zvolí jej prodávající.

11.4.     V případě slevy nelze později reklamovat zboží pro vadu, za niž byla sleva poskytnuta.
 
11.5.     Je-li kupujícím spotřebitel, o reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem, zejména jedná-li se o reklamaci do zahraničí, vyhrazuje si prodávající právo na 3 měsíční lhůtu.

11.6.     Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy do doby, kdy byl kupující povinen věc převzít.

Ochrana osobních údajů

12.1.     Prodávající shromažďuje se souhlasem kupujícího jeho osobní údaje, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou nijak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

12.2.     Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může kupující kdykoliv odvolat elektronicky nebo telefonicky.

12.3.     Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

12.4.     Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka vymazat z naší databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli eshopu.

Zasílání obchodních sdělení a ukládání Cookies

13.1.     Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

13.2.     Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. 

Závěrečná ustanovení

14.1.     Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

14.2.     Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce www.home-nabytek.cz v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky dohodnuto něco jiného. Obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím.

14.3.     Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.home-nabytek.cz nejméně 14 dní před účinností nových obchodních podmínek.